VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

HERINNERING 

Oproep voor Reguliere Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 

Willemstad, 20 februari 2017

Aan alle leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO)

Hierbij nodigen wij u van harte uit om te participeren in de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering op 7 maart a.s. en aan de tweede buitengwone algemene ledenvergadering d.d. 17 maart a.s.

Jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In deze reguliere Algemene Ledenvergadering zal het Bestuur verantwoording afleggen over het vorige verenigingsjaar, de begroting voor het komende jaar zal worden gepresenteerd en andere onderwerpen komen aan de orde. De vergadering vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017 om 19.00 uur op de Divi Divi LOM-school te Emmastad, Prinsenlaan 3.

De stukken voor de vergadering (agenda, notulen, jaarverslag, jaarrekening, begroting, contributieverordening en de informatie over bestuursvacatures) liggen vanaf dinsdag 21 februari 2017 ter inzage op het VPCO kantoor aan de Pimpiriweg 34.

Buitengewone algemene ledenvergadering.

Op 16 februari j.l. vond een buitengewone algemene ledenvergadering plaats in welke het bestuur een presentatie heeft gegeven over een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk gezien de ontwikkelingen waar onze vereniging mee is geconfronteerd. In de vergadering van februari was er geen quorum om over wijzigingen te stemmen. Dit was slechts dan mogelijk geweest indien ¾ van het aantal gewone leden aanwezig was geweest en had gestemd. Dat was helaas niet het geval. Om deze reden worden de leden conform de statuten voor een tweede keer opgeroepen.

De buitengewone algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 17 maart 2017 om 19.00 uur op de Divi Divi LOM-school. In deze vergadering zullen de ontwerpstatuten en het ontwerp huishoudelijk reglement ter stemming worden gebracht.

De stukken voor deze vergadering (ontwerp statuten en huishoudelijk reglement) liggen vanaf vrijdag 3 maart 2017 ter inzage op het VPCO kantoor.

Overige

Wij hopen van harte dat alle leden gehoor geven aan de uitnodiging. Graag geven wij verder nog antwoord op de volgende vragen die u mogelijk heeft:

Waarom kunnen de reguliere algemene ledenvergadering en de buitengewone ledenvergadering niet worden gecombineerd:

· Allereerst is het zo dat tussen de eerste buitengewone ledenvergadering en de tweede buitengewone algemene ledenvergadering conform de statuten minimaal 4 weken moet zitten

· De reguliere algemene ledenvergadering heeft reeds lang op zich laten wachten doordat ook het compileren van de jaarrekening dit jaar extra uitdagend was. Het is onverantwoord de vergadering nog langer uit te stellen.

· In de eerste algemene ledenvergadering hebben wij gezien dat de toelichting van de wijzigingen betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement tijd vergt. Het combineren van de vergaderingen zal met zich meebrengen dat het een zeer lange vergadering wordt. Dit acht het bestuur niet wenselijk,

Waarom kunnen de stukken niet vooraf per e-mail worden toegestuurd of op de website worden geplaatst:

· In de statuten staat vastgelegd op welke wijze de documenten moeten worden verspreid. Het bestuur kan niet zomaar de statuten negeren. De informatie betreft verder onder meer ook gevoelige informatie. Het bestuur wil voorkomen dat deze informatie zonder toelichting mogelijk terecht komt bij personen die geen lid zijn van de vereniging.

Waarom zou ik als ouder participeren aan deze vergaderingen?

· U bent als ouder lid van de VPCO. U heeft een stem in de Algemene Ledenvergadering. In deze is de VPCO uniek. Geen enkele andere onderwijsorganisatie op Curaçao legt aan de ouders verantwoording af over het gevoerde beleid en in geen enkele andere onderwijsorganisatie stemmen de ouders inzake het te voeren (financieel) beleid. Wij zien graag dat de leden gebruik maken van hun rechten.

Wij begrijpen dat wij mogelijk een groot beroep op u doen door u binnen korte tijd uit te nodigen voor de diverse bijeenkomsten. Wij hopen niettemin dat u in het belang van onze vereniging zult ingaan op onze uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de VPCO

Dr. M. Goede

 

Klik hier om het document over de Reguliere Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Ledenvergadering als PDF te openen.

You must be logged in to post a comment.