VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Info LOM Onderwijs

In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat die kinderen worden toegelaten, waarvan de hulpvraag zo specifiek is, dat een verantwoorde opvang binnen het regulier basisonderwijs niet mogelijk is. De ontwikkelingsachterstand of stoornissen zijn van ernstige aard en er is spake van een problematische opvoedings- en onderwijssituatie. De kinderen zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidaktische benadering.

De toelatingscriteria zijn:

 • De leeftijd is zes tot en met 13 jaar.
 • De kinderen beschikken over een normale intelligentie; de verstandelijke intelligentie ligt weliswaar totaal op ongeveer gemiddeld nivo, maar in de opbouw van de intelligentie (het intelligentieprofiel) komen onderlinge verschillen voor. Sommige funkties zijn op leeftijds- of boven leeftijdsniveau, andere vertonen een grote achterstand. Veel voorkomend is de lage score bij de informatieverwerking (sequentieerfactor)
 • De kinderen hebben een grote achterstand t.a.v. een of meer vormsystemen: rekenen, taal, lezen en schrijven. De leerproblemen of leerstoornissen zijn zo diepgaand dat specifieke hulp nodig is. Bij de leerlingen die worden toegelaten, bestaat er een discrepantie tussen hun verstandelijke mogelijkheden en hun aktuele leerprestaties.

        Deze drie zijn de belangrijkste criteria, doch in de afweging worden ook de volgende punten betrokken :

  •  Naast leermoeilijkheden komen dikwijls sociaal-emotionele problemen voor. Overbeweeglijke kinderen die hun denken en handelen moeilijk kunnen struktureren lopen de kans om niet alleen in de cognitieve maar ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling scheefgroei te vertonen. Andere kinderen reageren faalangstig en geremd op leerproblemen of tonen vermijdingsgedrag.
  • De leer- en werkattitude is ook een criterium waarop gelet wordt. Concentratie vermogen, geordendheid, taakbesef, inzet, taakinspanning, motivatie, interesse, doorzettingsvermogen e.d. zijn mede bepalend voor de toelating.
  •  Functie-aspecten als zintuiglijke waarneming, de motoriek, de temporale en ruimtelijke waarneming, de taalontwikkeling kunnen mede ten grondslag liggen aan de problematiek. De achterstand of stoornis moet beperkt zijn. Slectziende, slechthorende, licht motorisch gehandicapte kinderen kunnen worden toegelaten.
  • Tenslotte is van belang de algehele persoonlijkheid: relatie gevoeligheid, gewetensvorming, identiteitsontwikkeling, zelfbeeld en gerichtheid op de omringende wereld.