VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Om de ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VPCO voor Funderend- & Speciaal Onderwijs – Schooljaar 2016-2017 in PDF formaat te openen klik hier.

Om de ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VPCO voor Voortgezet Onderwijs – Schooljaar 2016-2017 in PDF formaat te openen klik hier.

Om de VOORWAARDEN TOELATING Voortgezet Onderwijs – Schooljaar 2016-2017 in PDF formaat te openen klik hier.

Om het AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP VPCO – Schooljaar 2016-2017 in PDF Formaat te openen klik hier.

ALGEMENE INFORMATIE VPCO

De VPCO is een vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs. De grondslag van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) luidt:
“De vereniging erkent Jezus als de Christus en Eniggeboren Zoon van God, de Zaligmaker
der wereld en aanvaardt Zijn getuigenis als richtsnoer voor haar doen en laten.”
De vereniging heeft, uitgaande van haar grondslag, tot doel het bevorderen van het
Protestants Christelijk onderwijs, mede in de zin van opvoeding, in het algemeen, en het
verzorgen van dit onderwijs op Curaçao ten behoeve van de kinderen van de leden van de
vereniging, de aan hun zorg toevertrouwde kinderen daaronder begrepen, in het bijzonder.

LIDMAATSCHAP VERENIGING
De VPCO kent twee soorten leden, namelijk gewone leden en buitengewone leden. De
gewone leden krijgen een gewoon lidmaatschap en hebben stemrecht, terwijl de
buitengewone leden een buitengewoon lidmaatschap krijgen met een adviserende stem
binnen de vereniging.

U kunt als gewoon lid worden ingeschreven bij de VPCO wanneer u:
1. ingeschreven staat bij de Verenigde Protestantse Gemeente (Fortkerk, Emmakerk en
Ebenezer Church), de Iglesia Reforma (Gereformeerde Kerk), de Evangelische Broeder
Gemeente of de Methodist Church en daarvan een bewijs kunt overleggen dat niet ouder
is dan zes maanden én;
2. meerderjarig bent.

U kunt als buitengewoon lid worden ingeschreven bij de VPCO wanneer u:
1. geen lid bent van één van de dragende kerken van de VPCO én;
2. meerderjarig bent.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze statuten die u kunt vinden op onze
website.

Gewone leden van de VPCO hebben voorrang bij plaatsing van kinderen op de VPCO-
scholen. Zie voor meer informatie hierover onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Beide documenten kunt u vinden op onze website.